Câu 4/6: Tại sao bạn nghĩ rằng bạn là Người Phù Hợp với chương trình QUYỀN NĂNG THUYẾT TRÌNH của chúng tôi?