Câu 2/6: Doanh thu trung bình 6 tháng gần nhất của bạn là bao nhiêu?