CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

Bước 1:
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Bước 2:
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO

Bước 3:
LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Bước 4:
THIẾT KẾ
CHƯƠNG TRÌNH

Bước 5:
TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH

Bước 6:
BÁO CÁO, TỔNG KẾT, KIẾN NGHỊ

Bước 7:
ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ SAU ĐÀO TẠO

Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu các nhu cầu cũng như định hướng Đào tạo, những kỳ vọng của Lãnh đạo Quý đơn vị, T.S Hoàng Thu Cúc củ và đội ngũ chuyên sẽ tiến hành phân tích, đánh giá cho đơn vị nhằm xác định mục tiêu Đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu đặc thù của Doanh nghiệp. Từ đó xây dựng chương trình Đào tạo tổng quan đến chi tiết để đưa vào triển khai.