Bước 1: Đăng nhập vào website:

Bước 2: Chọn vào phần "Đăng nhập"

Bước 3: Điền thông tin đăng nhập và đăng nhập tài khoản

Bước 4, 5, 6: Chọn khóa học của tôi

Bước 7: Chọn khóa học bạn muốn học

Bước 8: Chọn bài học và vào học

Bước 9: Bấm vào học