Previous
Next

“Một nhà diễn thuyết thì không nhất thiết phải biết lãnh đạo.
NHƯNG một người lãnh đạo thì nhất định phải biết diễn thuyết”