90%

Đây là 1 chương trình mất phí tham dự! Bạn sẵn sàng đầu tư chứ Bạn cần một khoản đầu tư từ 20 triệu trở lên. Bạn đã sẵn sàng tài chính để thực hiện khoản đầu tư đó chứ?