80%

Tại sao bạn nghĩ rằng bạn sẽ là người PHÙ HỢP với chương trình Coaching Nghệ thuật Livetream. Số người tham là hữu hạn, nên tôi muốn biết và đảm bảo bạn phù hợp nhất với chương trình. (Mô tả càng chi tiết càng tốt giúp chúng ta dễ làm việc và đồng hành với nhau hơn)