40%

Bạn đang kinh doanh truyền thống (là chủ doanh nghiệp) hay kinh doanh hệ thống (nhân bản đội nhóm)?